he-sinh-thai-giai-phap-nang-luc-so-Skale-gt

Quick Contact

Giám Đốc Đổi Mới

Trương Bình Nguyên

Kinh nghiệm trên 15 năm ở các lĩnh vực về chiến lược, Marketing, CNTT & khoa học dữ liệu.

Professional Skills

Planning 80%
Consulting 95%
Management 89%
Development 90%

Experience & Activities

Kinh nghiệm trên 15 năm ở các lĩnh vực về chiến lược, Marketing, CNTT & khoa học dữ liệu.
Trải qua các dự án phát triển kinh doanh, chiến lược, kế hoạch, marketing trong ngành ô tô, linh kiện phụ tùng, may mặc, kinh doanh trực tuyến, F&B, thực phẩm & CNTT.