Giám Đốc Đổi Mới

Trương Bình Nguyên

Kinh nghiệm trên 15 năm ở các lĩnh vực về chiến lược, Marketing, CNTT & khoa học dữ liệu.

Experience & Activities

Kinh nghiệm trên 15 năm ở các lĩnh vực về chiến lược, Marketing, CNTT & khoa học dữ liệu.
Trải qua các dự án phát triển kinh doanh, chiến lược, kế hoạch, marketing trong ngành ô tô, linh kiện phụ tùng, may mặc, kinh doanh trực tuyến, F&B, thực phẩm & CNTT.

Associates Marketing Director tại Le & Associates (Hiện tại)

  • Quản lý dự án, quản lý nhóm, và phát triển chiến lược tiếp thị và quản lý công nghệ thông tin.

Partner- General Manager tại 3HORIZONS (Tháng 1 năm 2023 – Hiện tại):

  • Làm việc trong lĩnh vực tư vấn chiến lược tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  • Các kỹ năng bao gồm quản lý dự án, tư vấn chiến lược, quản lý tiếp thị và công nghệ thông tin.

Thành viên Ban Quản Trị/ Giám Đốc Đổi Mới (Member of BOD/ Innovation Director) tại Skale.asia (Năm 2020 – Hiện tại)

  • Kinh nghiệm trong công việc nhóm, quản lý dự án, chuyển đổi số hóa, tư vấn chiến lược và quản lý tiếp thị.

Thành viên Ban Quản Trị/ Giám Đốc Chiến Lược (Member of BOD/ Strategy Director) tại Long Dinh Tea Museum (Năm 2017 – 2019)

  • Kinh nghiệm trong công việc nhóm, tư vấn chiến lược và quản lý tiếp thị.

Trưởng Kế Hoạch Doanh Nghiệp và Tiếp Thị (Head of Corporate Planning & Marketing) tại THACO Group (Năm 2007 – 2016)

  • Kinh nghiệm quản lý dự án phức tạp, quan hệ với chính phủ, quản lý nhóm, tư vấn chiến lược, quản lý tiếp thị và công nghệ thông tin tại Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh.