Quick Contact

Business Development Manager

Lê Xuân Phong

Tư vấn - Đào tạo - Xây dựng & Đánh giá hệ thống quản trị nhân sự cho doanh nghiệp

Experience & Activities

Hơn 10 năm kinh nghiệm vị trí Nhân sự là một người kiên nhẫn & đồng hành với đối tác, khách hàng

  • Nhiều năm kinh nghiệm trong việc tuyển dụng và tuyển chọn các vị trí nhân sự cao cấp.
  • Triển khai chương trình đào tạo kế thừa & lộ trình phát triển nghề nghiệp.
  • Là người tư duy chiến lược với khả năng lãnh đạo đổi mới và thuyết phục cao mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và các bên liên quan.
  • “Nhiều năm kinh nghiệm trong việc triển khai các Dịch vụ Tư vấn – Đánh giá – Đào tạo cho các tập đoàn lớn, đa quốc gia và SME.
  • Đầu mối cung cấp hệ thống đánh giá Hành Vi Năng Lực thông qua bài đánh giá DISC cho lãnh vực Sales, Customer Services, Operation và Finance.
  • Cung cấp giải pháp phát triển đội ngũ lãnh đạo cấp cạo từ đối tác chiến lược Zenger Folkman.